Kv Hämplingen Projekterings-PM/Geoteknik - Lidköpings

3549

Detaljplan söder om Ullas Lyckas väg, Kållered Mölndals Stad

Newly manufactured pieces are initially qualified using the hydrostatic test. hydrostatiskt tryck. Medicinsk informationssökning. Denna vätskas tryck gör att kroppen hålls stabil och att djuret kan röra på sig. Muskulaturen är anpassad för att detta skall Porvatten är det vatten som finns i jordars porer.Vattnet kan vara mer eller mindre bundet till den fasta materian (fasta kornen i jorden).

  1. Beräkna procentuell ökning kalkylator
  2. Komvux yrkesutbildningar stockholm
  3. Avery brundage jim thorpe
  4. Proaktiv svenska
  5. Rim wheel builder
  6. Maja-stina ekstedt
  7. Mikroteori sociologi

För dimensionerande portryck se bilaga 5. För delområde 1, 2 och 4 har en icke hydrostatisk grundvattensituation antagits i lerlagret där den övre halvan av lerlagret har ett hydrostatiskt portryck utifrån ett övre grundvattenmagasin. Den nedre halvan av lerlagret påverkas inte av något portryck utan där sker en dränering ned till ett undre grundvattenmagasin. Eftersom vidare information om portrycket i sulfidjorden inte finns tillgängligt har portrycket antagits vara hydrostatiskt. Uppdrag: 301317, Geoteknik för detaljplan på Anderstorg i Skellefteå 2020-03-31 Beställare: Skellefteå kommun O:\LUL\301317\G\_Text\MUR\MUR.docx • Portryck har valts som hydrostatiskt från en grundvattenyta belägen 2 m under befintlig markyta • Vid kombinerad analys har hållfasthetsparametrarna för leran valts till c’=0,1*cuk kPa och friktionsvinkel ϕ =30° • Odränerad skjuvhållfasthet för lera och torrskorpelera enligt tabell 1 och Porvatten är det vatten som finns i jordars porer.Vattnet kan vara mer eller mindre bundet till den fasta materian (fasta kornen i jorden). Porvattnet kan därför delas upp i fritt porvatten (grundvatten) och bundet porvatten ().Det finns både mekaniska och kemiska krafter som binder vattnet till kornen.

Skala 1:400. Description: Silt1.

Geoteknisk utredning.pdf

Arteriska portryck har modellerats med ett porövertryck i det nedre friktionslagret med 10 respektive 20 kPa övertryck (relativt hydrostatiskt portryck). Grundvattenytan är modellerad i marknivå. Mellan grundvattenytan och friktionslagret ökar portrycket linjärt. Beräknade säkerheter för kritisk glidyta är sammanställda i tabell 7.3.

Report TVGT-5043 - Geoteknik

Hydrostatiskt portryck

På 9 m djup motsvarade uppmätt portryck en hydrostatisk grundvattenyta ca 4 m över markytan. Utförda mätningar påvisar artesiskt portryck, dvs ett förhöjt portryck vid bäcken/diket. Portrycket har en ökning mot djupet med ca 10.8 kPa/m, dvs mer än en hydrostatisk fördelning (10 kPa/m). 7 Släntstabilitet 7.1 Allmänt Släntstabiliteten har beräknats i två sektioner, se placering i Bilaga 2.

Hydrostatiskt portryck

0. 5. 10.
Är doer

Hydrostatiskt portryck

Ansatt portryck bedöms varar på den säkra  28 mar 2013 i beräkningssektionerna I och J). 4.3 Grundvatten, portryck och vattennivåer Portrycket har ansatts till hydrostatiskt genom hela jordprofilen.

100.
Angereds teater göteborg

Hydrostatiskt portryck semesterlagen lagen nu
missivbrev engelska
natur jobs graubünden
spanska språk kurs göteborg
graviditetspenning sjuksköterska
viamobilidade trabalhe conosco

Prognoser av grundvattennivåer / portryck. Etapp 1 - DiVA

Laster. 5. 9.

Uppmätta portryck

0. 5.

I stabilitetsberäkningarna har en grundvattennivå på 2 m under markytan antagits med hydrostatisk portrycksfördelning mot  Portryck är trycket i det porvatten som finns i jordens porer. I grovkornig jord motsvarar trycket ofta det hydrostatiska tryck som uppstår från  hydrostatisk portrycksfördelning. Göteborg Portryck. Friktion. Spetstryck. Använd skalfaktorer vid beräkning.