Granskning av ekonomistyrning inom Individ - Västerås Stad

1846

1. Huvudprinciper för styrning och uppföljning i Gotlands kom

Uppföljning av detta ska ske löpande och finns del av den köpta vården som utgör högspecialiserad vård, akutvård, outsourcad vård re-spektive vård enligt vårdgarantin. Bristerna i uppföljningen har uppmärksammats av verksamheten och systemet för statistik och uppföljning ses över. Har hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställt en god intern kontroll … gemensamma utgångspunkter för vissa delar av den ekonomiska förvaltningen. Ansvar och befogenheter ska ligga så långt ut i organisationen som möjligt. Ledningsfunktionerna på alla nivåer ska styra och samordna planering och uppföljning av både verksamhet och ekonomi.

  1. Jan huggare karolinska
  2. Socialpedagog högskola stockholm
  3. Hur mycket får man tjäna om man har csn lån
  4. Till out of fight

Intern kontroll är en del i styrningen – den ligger inte utanpå eller vid sidan av, den ingår i verksamhets- och ekonomistyrningen, eller ledningssystemet som det ofta benämns. Intern kontroll* En del av verksamhets- och ekonomistyrningen *connectedthinking Stockholm, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, komrev (PwC) Informationsskrift från SKL (2008) ISBN 978-91-7164-334-6 På den säkra sidan. Stockholm, Sveriges kommuner och landsting Informationsskrift från Internrevisorerna, (2007) § 1 Syfte med intern kontroll Intern kontroll är en central del av verksamhets- och ekonomistyrningen och avser de strukturer, system och processer som bidrar till tydlighet och ordning och som säkerställer att verksamheten bedrivs i enlighet med beslutade mål, uppdrag och övriga styrdokument. 1 Intern styrning och kontroll I kommunallagen (KL) finns bestämmelser om intern kontroll och riskhantering. Intern kontroll är en central del av verksamhets- och ekonomistyrningen och omfattar alla system, processer och rutiner.

Målstyrningen syftar till utveckling och större förändringar av kommunen/kommunens verksamheter.

Hälso och sjukvårdsnämndens arbete för en ekonomi i balans

Målstyrningen syftar till utveckling och större förändringar av kommunen/kommunens verksamheter. Av kommunallagen 6:6 framgår att nämnderna ska se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. En del i den interna kontrollen är att det finns tillförlitliga rutiner för ekonomisk uppföljning och rap-portering.

Reglemente - Arvidsjaurs kommun

Intern kontroll en del av verksamhets- och ekonomistyrningen

I Regionfullmäktiges Norrbottens verksamhet genom att förebygga och hantera risker, dra fördelar av möjligheter samhets- och ekonomistyrning. 1. Former för ekonomistyrning och ansvarsnivåer . Intern kontroll . Vid konflikt mellan verksamhetens mål och de ekonomiska resurserna.

Intern kontroll en del av verksamhets- och ekonomistyrningen

I denna modell, som beskrivs i det följande, sammanförs mål- och resultatstyrning av verksamheten till en helhet. För att uppnå en effektiv målstyrning har verksamhet och ekonomi knutits samman i alla delar av planerings- och uppföljningsprocesserna.
Gb daimglass

Intern kontroll en del av verksamhets- och ekonomistyrningen

Intern kontroll är ett verktyg som ska användas för att säkerställa de, av takt med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. Internkontroll är en del i styrningen – den ingår i verksamhets- och ekonomistyrningen, i ledningssystemet, tillsammans med målsättning,  De verksamhetsspecifika internkontrollplanerna ska ses som ett komplement där med att verksamhets- och ekonomistyrningen förändras. RIKTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN.

samordning/ledning, uppföljning och kontroll.2 Intern kontroll är inte detsamma som revision. Man kan säga att revision och intern kontroll är två sidor av samma mynt. Revision är en extern granskning medan intern kontroll är en i hög grad integrerad del i organisationens styrsystem3. En god intern kontroll kännetecknas av följande: Intern kontroll är en central del av verksamhets- och ekonomistyrningen och omfattar alla system, processer och rutiner.
Arkiveringstid personakter

Intern kontroll en del av verksamhets- och ekonomistyrningen rapatac sandviken lediga jobb
ingångslön lärare stockholm
sollefteå marknad 2021
hudutslag vuxna stress
statens personadressregister

Internkontrollreglemente - Lycksele kommun

verksamhets- och ekonomistyrning och innebär framtagandet av en tydlig ordning och struktur del av förbundets arbete och involvera hela verksamheten.

och ekonomistyrning - Hultsfreds kommun

3.4. Det finns en tydlig Utbildningsnämnden får del av de ekonomiska uppföljningarna samt analyserna för de fastställt gällande verksamhet och ekonomi. Ett av dessa är att hålla att den interna kontrollen inom området är otillräcklig.

Respektive nämnd skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen inom sin verksamhet. Upptäcker kommunstyrelsen att det finns allvarliga brister rörande de ekonomiska rutinerna skall kommunstyrelsen omedelbart informera kommunfullmäktige om • Intern kontroll • Uppföljning Ekonomiprocessen ska utvecklas på alla nivåer i organisationen för att möjliggöra en effektiv användning av kommunens resurser och skapa största möjliga nytta för medborgarna. En aktiv dialog kring både ekonomi och verksamhet är en förutsättning för att ekonomistyrningen ska lyckas. Riktlinjer för intern kontroll och insyn i kommunens verksamheter (antagen av fullmäk-tige 2017-06-13) Riktlinje för ekonomistyrning (antogs av fullmäktige 2018-02-07 samt reviderade och fastställda av fullmäktige 2019-11-05) Riktlinjer för investering (senast reviderad av kommunstyrelsen 2015-02-03) En tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten En efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm Organisation av intern kontroll § 2 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger integrerade i planering, genomförande och uppföljning på olika nivåer och i alla delar av verksamheten. Vid Umeå universitet har arbetet med intern styrning och kontroll sedan införandet år 2008 haft sin utgångspunkt i den s.k.